Studiegids

Nederlandse letterkunde I

Situering

Met dit basisopleidingsonderdeel wordt beoogd de studenten inzicht bij te brengen in het functioneren van literatuur, meer bepaald met betrekking tot de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen en de moderne tijd. Daarnaast worden de studenten ingeleid in de theorie van de analyse en de duiding van literaire teksten.

Inhoud

Hoorcollege: historisch overzicht van de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen, met bijzondere aandacht voor de politieke, sociale en religieuze context, voor de problematiek van de geschiedschrijving en voor overlevering en receptie, genre en vormgeving, mecenaat en publiek. Basisbegrippen van literaire analyse.

Oefeningen: inleiding tot de narratologie aan de hand van een analyse van modern Nederlands proza (ca. 1880-1960).

Begincompetenties

geen

Eindcompetenties

•  Kennis van de Nederlandse literaire tradities toepassen bij de lectuur en analyse van teksten en bij het situeren ervan in een literair-historische en stilistische context.

•  Analytisch denken over (cultuur)historische, literatuurwetenschappelijke en taalkundige problemen.

•  Oog hebben voor de relaties tussen talen, literaturen en culturen.

•  Over een sterk taalbewustzijn beschikken: de cruciale rol van taal in de menselijke interactie en cultuurproductie naar waarde schatten en taal in overeenstemming hiermee hanteren.

•  Getuigen van een ingesteldheid van intellectuele nieuwsgierigheid en levenslang leren.

•  De belangrijkste auteurs en teksten in de Middelnederlandse literatuur kunnen situeren binnen de literaire traditie en de sociaal-culturele achtergrond.

•  Inzicht hebben in de aard, de functie en de oorsprong van de belangrijkste genres in de Middelnederlandse literatuur.

•  Kritisch kunnen nadenken over de relatie tussen literatuur en werkelijkheid in de middeleeuwen.

•  Inzicht hebben in de belangrijkste problemen en methodes van het literairhistorisch onderzoek.

• In staat zijn om literaire teksten te analyseren, ze aan hun literairhistorische context te relateren en de resultaten van die analyse te presenteren.

Nederlandse letterkunde II

Situering

Met dit basisvak wordt beoogd de nodige kennis bij te brengen om historische Nederlandse literatuur begrijpend te lezen en de studenten te oefenen in het analyseren en interpreteren van literaire teksten

Inhoud

Colleges over en oefeningen in het lezen en analyseren van historische Nederlandse literaire teksten.

Begincompetenties

geen

Eindcompetenties

• Basiskennis hebben van het Middelnederlands.

• Kennis van de Middelnederlandse literaire tradities (tot ca. 1550) toepassen bij de lectuur en analyse van teksten en bij het situeren ervan in een literair-historische en stilistische context.

• Analytisch denken over (cultuur)historische, literatuurwetenschappelijke en taalkundige problemen.

• Oog hebben voor de relaties tussen talen, literaturen en culturen.

• Over een sterk taalbewustzijn beschikken: de cruciale rol van taal in de menselijke interactie en cultuurproductie naar waarde schatten.

• Getuigen van een ingesteldheid van intellectuele nieuwsgierigheid en levenslang leren.